PRIVACY POLICY

Bij Yopadel vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. PRIVACY EN GDPR

1. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid? ▾

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Yopadel is een bedrijf dat diensten en goederen aan derden aanbiedt, zoals bedrijven (B2B), en particulieren (B2C).

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk? ▾

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Yopadel. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij onze contactpersoon Christoph Bassez op het algemeen telefoonnummer of via e-mail

3. Welke gegevens verwerken we? ▾

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon). Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens? ▾

Yopadel verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Yopadel gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites worden automatisch geanonimiseerd en kan Yopadel niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

Yopadel verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens? ▾

Bij Yopadel staan alle gegevens die we verzamelen via onze websites op de servers bij onze host, Robusmedia. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken zij ook een éénmalige, wekelijkse backup. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd.

De gegevens die Yopadel zelf beheert zijn de gegevens die wij nodig hebben binnen onze facturatie

en leveringssysteem en zijn van buitenaf beschermd door een firewall.

6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens? ▾

Onder de GDPR dient Robusmedia en Yopadel elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Yopadel kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door? ▾

Yopadel verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

8. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe? ▾

Klanten van Yopadel. in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u de verantwoordelijke GDPR.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? ▾

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze verantwoordelijke via

10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? ▾

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden tenzij deze personen opnieuw toestemming geven. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Yopadel bestaat.

11. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Yopadel maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken en anonieme analytische data te bekomen..

Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier).

Yopadel. heeft geen mobiele apps.

12. Cookies en wat ze voor u doen

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

  • werkt onze website zoals het hoort

  • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal

  • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website

  • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:

  • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.

  • uw data doorspelen naar derden

  • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten?

U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.

U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.

Uw toestemming

De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatische geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De uitvoering en de betaling van onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden
onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden
toegepast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het plaatsten van de bestelling
verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. De algemene
voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, en prevaleren
op de voorwaarden van klant.

2. Offertes

Alle vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijsoffertes
zijn gesteund op de thans geldende waarden van lonen en materialen alsook toestand van de
omgeving waar de werken plaatsvinden. Indien deze wijzigingen ondergaan na opmaak van
de offerte behoudt de verkoper het recht om de prijzen evenredig aan te passen. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te
ontbinden. Alle bijkomende opdrachten vallen buiten de offerte en zullen bijkomend
gefactureerd worden. YoPadel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-contractuele
uitgevoerde werken. Alle offertes worden als globaal gezien en zijn ondeelbaar. De prijzen
voor de aparte onderdelen zijn niet gegarandeerd indien de offerte niet als totaliteit wordt
weerhouden.

3. Bestelling en annulatie

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd na ondertekenen van de offerte én na
ontvangst van een forfaitair voorschot van 30% van de offerte ‘bij bestelling’.
Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde van hun aanvaarding en verdeeld
volgens de voorhanden zijnde voorraad. In geval van annulatie door de klant tussen dag van
bestelling en dag van aanvang van de werken is een forfaitaire schadevergoeding van 10%
van de waarde van de bestelling die de vaste en variabele kosten alsmede de mogelijke
winstderving dekt met een minimum van 5000 Euro.
De klanten zijn verantwoordelijk voor de nodige meldingen, aanvragen en vergunningen
alsook om volledige inlichtingen te verstrekken (bv. ligging van nutsvoorzieningen).

4. Levering

De leveringstermijnen worden als niet-bindende inlichting verstrekt. YoPadel is bevrijd van
elke contractuele aansprakelijkheid wanneer de niet-levering veroorzaakt is door hetzij
gevallen van overmacht (algemene of gedeeltelijke stakingen, lockdown, exploitatieongeval,
brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, slechte weersomstandigheden, etc..)
hetzij door feitelijke gedragingen van de koper (onaangepaste losfaciliteiten, afwezigheid,..).
Onze leveringstermijnen worden bepaald in functie van de termijnen die door onze eigen
leveranciers worden opgelegd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verlengd.

De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en geen enkele
aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door vertraging in de
levering.  Evenmin kan dit aanleiding geven tot koopvernietiging, boete of schadevergoeding,
welke ook de oorzaak van de vertraging is.
De koper is gehouden de aard en de kwaliteit van de goederen bij ontvangst te controleren.
Op straffe van verval dienen alle opmerkingen per aangetekend schrijven aan de verkoper in
kennis gebracht worden binnen de 8 dagen na ontvangst. De koper is verantwoordelijk om
vooraf geleverde goederen in bewaring te nemen en in goede staat te behouden.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de
hoofdsom, kosten en intresten, ook bij gerechtelijk akkoord, in geval van faillissement of
collectieve schuldenregeling. De verkoper is gerechtigd om bij niet-betaling de goederen
terug te nemen ten belope van het openstaande saldo.
De verkoper behoudt zich het recht om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de klant voor
eerste of verdere leveringen vooruitbetalingen of het stellen van zekerheid te verlangen.
Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft, worden de leveringen en prestaties opgeschort
of geweigerd.

5. Betalingen

Alle facturen zijn onmiddellijk en contact betaalbaar op het rekeningnummer op de facturen
vermeld, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Tenzij
anders vermeld zijn onze algemene betaaltermijnen van toepassing: 30% bij order, 30% bij
aanvang van grondwerken, 30% bij levering van materiaal, 10% voor voorlopige oplevering.
Bij een niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of
gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag
en de gemaakte inningskosten. Bij een niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht om
verdere prestaties op te schorten. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om de
overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het
dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar
binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

6. Onderhoud

YoPadel staat in voor het onderhoud van de terreinen om een optimale condities en kwaliteit
te garanderen. Het onderhoud gebeurt jaarlijks en zal 2 weken op voorhand aangekondigd
worden. De klant zorgt ervoor dat de terreinen beschikbaar en toegankelijk zijn bij aankomst,
zo niet wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend voor de verloren verplaatsing en

personeelskost met een minimum van 250 Euro. Het weigeren van onderhoud resulteert
automatisch in de ontbinding van de geldende garantievoorwaarden.

7. Garantie

Voor de garantie verwijst YoPadel naar de wettelijke garantie van haar leveranciers. De
vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot mogelijke gebreken in de geleverde
goederen strekt zich niet verder uit dan deze van leveranciers van de verkoper. De garantie
geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist
opvolgen van instructies. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is
geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de desbetreffende producent
voor dat product gegeven wordt.

8. Toepasselijk Recht

Ieder geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Oudenaarde en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde of het vredegerecht van het kanton
Oudenaarde.
Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties
erkend en aanvaard. Ieder geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

B. CONTACTGEGEVENS

Christoph Bassez

info@yopadel.be